Free shipping on orders over 1000₺

0

Preliminary Information Text

Ön Bilgilendirme Metni
SATICI
Adı: Tay Mum Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Tay Mum” veya “Satıcı”)

Adresi: Huzur Mah. İmam Çeşme Caddesi, Gonca Sokak, No:12, Seyrantepe, Sarıyer/İstanbul

MERSİS No: 0832002545600016

Telefon: +90 (212) 289 08 39-40

E-mail: taymum@taymum.com.trSATIŞ BİLGİLERİ:
İşbu Sözleşme konusu siparişe; siparişin satış bedeline, teslim ve ödeme şekillerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Sipariş içeriği: …………………

/AlıcıTESLİMAT BİLGİLERİ
Alıcı, Satıcı tarafından listeleme sayfasında yer verilen ve işbu ön bilgilendirme formunda yer alan ürün/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimatına ilişkin bilgileri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere ürün/hizmet ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve beyan eder.CAYMA HAKKI:
Alıcı, Satıcı ile yapacağı mesafeli sözleşmelerde herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi alıcının ürünü teslim almasından itibaren başlar. Alıcının cayma hakkını Satıcıya yöneltmesi gerekmektedir. Cayma hakkı bildirimini işbu ön bilgilendirme formunda, mesafeli satış sözleşmesinde veya internet sitemizde yer alan e-mail adresine yapabilirsiniz. Alıcı işbu hakkını süresi içerisinde ve yazılı olarak Satıcının açık adresine yapacağı yazılı bildirim veya e-posta yolu ile kullanabilir. Satıcı, Alıcının cayma talebinin kendisine ulaştığını Alıcıya yapacağı bildirimle teyit etmek zorundadır.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanması hâlinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Alıcı ise cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde malı satıcının Huzur Mah. İmam Çeşme Caddesi, Gonca Sokak, No:12, Seyrantepe, Sarıyer/İstanbul adresine Aras Kargo aracılığı ile göndermek zorundadır.

Alıcı, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken Satıcı tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. Alıcıya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere Satıcı, Alıcı’dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. Satıcı ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen ürünü Alıcıdan almakla yükümlüdür.

Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1 uyarınca cayma hakkını aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.


Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, Alıcı, cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanunen sorumludur. Bu bağlamda, cayma tarihine kadarki süreçte ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü üründe bir değişiklik veya bozulma meydana gelirse, Alıcı cayma hakkını kaybedebilir. Bu durumların varlığına rağmen, Satıcı tarafından cayma kabul edildiği hallerde, iade edilecek ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edilmiştir.


Satıcı, ürün veya hizmeti, alıcı ödeme yaptıktan sonra 1 ile 7 iş günü içinde hazırlayarak kargoya verecek veya kendi özel aracı ile teslime çıkaracaktır. Aksi belirtilmediği müddetçe 250 TL ve üzerindeki siparişlerin taşıma ücreti Satıcı tarafından, 250 TL’nin altındaki siparişlerin taşıma ücreti ise Alıcı tarafından ödenecektir.


Alıcı, satın alınan ürün ve hizmetlerle ilgili çıkacak ihtilaflara ilişkin Satıcıya yönelteceği her türlü talebini Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde ileri sürebilme hakkına sahiptir.


İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu ürün veya hizmetten kaynaklanan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


İşbu ön bilgilendirme formu Satıcının site üzerindeki ürün veya hizmetlerine yönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup Alıcı ve Satıcı arasında yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Alıcı, işbu ön bilgilendirme formu ve Satıcı ile akdedeceği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki ürün veya hizmete ilişkin bilgiler nedeniyle her türlü talebini tüketici mevzuatı kapsamında Satıcıya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.


Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylamasını takiben sitedeki “Ödeme Yap” butonunu tıklamakla seçtiği ürün veya hizmete ilişkin ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul eder.


Alıcı, Satıcı’nın işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi dolayısıyla Satıcı’ya vermiş olduğu kişisel bilgileri ile ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında kendisine aydınlatma bildiriminde bulunduğunu kabul ve beyan eder.

Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRMETay Mum Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Tay Mum” olarak anılacaktır) olarak, siz müşterilerimize ait kişisel verileri hassasiyetle korumakta, veri sorumlusu sıfatına haiz olarak tüm yükümlülüklerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca hukuka uygun olarak yerine getirmekteyiz. Müşterilerimize ait kişisel verilerin, hangi kapsamda işlenebileceğini ve müşterilerimizin haklarını işbu aydınlatma metni ile açıklamaktayız.1-Kişisel VerilerinizKVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik – vatandaşlık numarası, adres, e-posta adresi, Ip adresi gibi her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır. Bu kapsamda bizlerle elektronik ortamda, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması için paylaşmış olduğunuz tüm bilgileriniz KVKK kapsamında işlenmektedir.2-Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?

Yürütmekte olduğumuz tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere ve ilkelere uygun hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktayız. KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve işleme amacına göre KVKK Madde 5.2 kapsamında işlemekteyiz:

Tarafınızla kurulan/kurulacak olan mesafeli satış sözleşmesi kapsamında doğrudan ve/veya dolaylı her türlü edimlerin yerine getirilmesi sırasında,
E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Tay Mum ve faaliyetlerine yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multi medya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla,
Tay Mum’un hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, kargo şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla.


3-Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz?

İşlediğimiz Kişisel Verilerinize aşağıdaki örnekler verilebilir:Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Ad-soyad, T.C. kimlik – vatandaşlık numarası, telefon numarası, adres, e-mail adresi, banka ve kredi kartı bilgileri yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişisel verilerinizdir.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler: Ses kaydı cihazları, IP bilgileri veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan kişisel verinizdir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler: İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri gibi kişisel verilerinizdir.

4- Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak KVKK kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir (KVKK Md. 5.2 ve Md. 6.3). Bu kapsamda (i) kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, (ii) Sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, Tay Mum nezdinde alım-satım işleminin yapılabilmesi, internet sitemize üyeliğin gerçekleştirilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, ürün yahut hizmet satışı, tedariki, teslimi, soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifası yahut hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek veya bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla (iii) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, müşteri memnuniyeti gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla (iv) Adli, idari ve resmi kuruluşlar nezdinde haklarımızın korunması ve yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla; Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz.

Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi açık rızanızı almamız halinde (KVKK Md. 5.1 ve Md. 6.2): (i) internet reklamcılığı, hedefleme, yeniden hedefleme, satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması (ii) İnternet Sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, tekil kullanıcı kaydı üzerinden anonim olmayan trafik istatistikleri oluşturmak, İnternet Sitemizi ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitemizin kullanımının ve işlevselliğinin arttırılması, İnternet Sitemizi ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması ayrıca Tay Mum nezdinde ziyaretiniz esnasında daha önceki kayıtlarınıza göre kullanım alışkanlıklarınızın takibinin yapılması ve size özel ürünlerin sunulması (iii) satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması (iv) yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması amacıyla işlenebilmektedir.5- Kişisel Verilerinizin İşleme Süremiz nedir?

Kişisel verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.6-Kişisel Verilerinizin Hangi Şartlarda İşlenebileceği ve AktarımıKVKK’nın 5. maddesinde belirtilen,

Açık rızanızın varlığı,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
şeklindeki işlenme şartlarından en az birisi var olduğu müddetçe bilgilerinizi toplamakta, kaydetmekte, depolamakta, muhafaza etmekte, hizmetlerimizi devam ettirebilmek amacıyla güncellemekte, düzenlemekte, aktarmakta, işlemekteyiz.

Kişisel Verileriniz ancak açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde, söz konusu hizmetimizi sağlamak için destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Şirketimiz, web sitemiz ve diğer iletişim olanaklarımız üzerinden, sizlerden aldığımız kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar ve iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.7-Veri Sahibi Olarak HaklarınızKVKK’nın 11. maddesinde belirlendiği üzere, veri sahibi olarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıdaki iki madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Bu kapsamda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi taymum@taymum.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizi, size bildirilecek kep uzantılı e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak yahut yine aşağıda yer alan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler (ad, soyad, T.C. kimlik- vatandaşlık no, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa iletişime uygun e-mail adresi ve/veya telefon ve faks numarası, talep konusu mutlaka kapsayacak şekilde ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla göndermeniz gerekmektedir. Tay Mum, talebinizi ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Konuyla alakalı daha ayrıntılı bilgi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyebilir, www.kvkk.gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.Saygılarımızla,Tay Mum Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Tay Mum”)

Adres: Huzur Mah., İmam Çeşme Cad., Gonca Sok., No:12, Seyrantepe, Sarıyer/İstanbul

Telefon: +90 (212) 289 08 39

E-mail: taymum@taymum.com.tr